PHÁP VẤN "ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH" | PHÁP SỐNG "LÀ - HIỆN - HỮU" | NGƯỜI SỐNG THEO ĐÚNG - MỤC - ĐÍCH
"Trong TẤT CẢ mọi thứ được gọi là CÓ. MỤC ĐÍCH là cái có ĐẦU TIÊN!"

MỤC - ĐÍCH - SỐNG và SỐNG THEO MỤC - ĐÍCH - ĐÚNG

Mục đích của cuộc sống là Sống theo Mục - Đích - Đúng...

Learn More

SỰ TÁI SINH VÀ CÁC PHÉP BÁP-TÊM

""Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời" Giăng 3:3b)

Learn More

TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ và HỘI THÁNH SƠ KHAI

Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng dựng nên Trời và Đất...

Learn More

KINH THÁNH và LẼ THẬT

KINH THÁNH - Quyển sách về Lẽ thật có giá trị vượt mọi thời đại...

Learn More

SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI VÀ TIN LÀNH VỀ NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban CON MỘT của Ngài, hầu cho những ai tin Con ấy không bị hư mất mà được SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI" (Giăng 3:16)...

Learn More